PHOTO IC
FRONT MONITOR PHOTO IC
品番 特徴 電源電圧 電源電圧 許容損失 動作温度 動作温度 動作電源電圧 消費電流 出力Offset電圧 出力Offset電圧 出力Offset電圧ドリフト 出力Offset電圧ドリフト 応答時間 カットオフ周波数 感度
Vcc IOL PD Topr. Topr. Vcc Vcc ICCH Ev ICCL Ev EVLH EVLH/EVHL λP
      Min. Max. Min. Max. Typ.   Typ.        
PICA0719 規格書表單   0 6 250 -20 70 5 16 -15 15 -3 3 4.5 100  
TOP
TOP
電話聯絡 Email聯絡